Novitiate (2017)

Novitiate (2017)

Novitiate (2017)

ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ถึงต้นทศวรรษ 1960 NOVITIATE เกี่ยวกับการเริ่มต้นด้วยความรักครั้งแรกของเด็กสาวในกรณีนี้กับพระเจ้า มารดาคนเดียวที่ไม่ได้นับถือศาสนาในชนบทของรัฐเทนเนสซี่

ตัวอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *