Operation Avalanche (2016)

Operation Avalanche (2016)

Operation Avalanche (2016)

ในปี 1967 ในช่วงที่มีสงครามเย็นเจ้าหน้าที่ซีไอเอรุ่นเยาว์สองคน (แมตต์จอห์นสันและโอเว่นวิลเลียมส์) ไปตรวจค้นที่องค์การนาซ่าเพื่อตรวจสอบไฝรัสเซียที่เป็นไปได้

ตัวอย่าง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *