www.money loan.com

www.money loan.com การระงับหนี้จำนองไม่ว่าในกรณีอะไรก็แล้วแต่กฎหมาย

 

www.money loan.com เพื่อเป็นประกันสำหรับเพื่อการจ่ายและชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งที่ดินหรือเงินดังที่กล่าวมาแล้วนั้นให้แก่ผู้รับจำนำอาทิเช่น นาย A ได้กู้หนี้ยืมสินจากนาย B เป็นจำนวนเงินสด 1 แสนบาท โดยนาย A ได้นำที่ดินของตนเองไปจดทะเบียนจำนำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ

เพื่อเป็นการยืนยันการจ่ายชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1 แสนบาท นาย A ได้กู้ไปจากนาย B โดยนาย A ไม่ต้องมอบที่ดินของตนเองให้แก่นาย B รวมทั้งนาย A ยังคงมีสิทธิถือครองแล้วก็ใช้สอยที่ดินของตัวเองได้ตามปกติการจำนอง เพื่อเป็นการรับประกันการจ่ายชำระหนี้แก่ผู้รับจำนำนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายกรณีนั่นก็คือ

1.การจำนอง สมบัติพัสถานของตัวเองเพื่อเป็น  ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน การการันตีการจ่ายหนี้ของตนอาทิเช่น นาย A ได้กู้เงินจากนาย B 1 แสนบาท โดยนาย A นำที่ดินซึ่งเป็นของตัวเองไปลงบัญชีจำนำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการประกันการจ่ายและชำระหนี้เงินกู้ยืมของนาย A เอง
2.การจำนำ เพื่อเป็นการ ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan ดีไหม

ยืนยันการใช้หนี้ของบุคคลอื่นเป็นต้นว่า นาย A ได้กู้เงินจากนาย B เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท โดยนาย C ได้นำที่ดินของตัวเองไปขึ้นบัญชีจำนำต่อพนักงานข้าราชการ เพื่อเป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้ที่นาย A ได้กู้ไปจากนาย Bเงินทองที่อาจใช้ในการจำนำได้ แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภท เป็น

1.อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดอันติดอยู่ที่ที่ดินนั้น
2.สังหาริมทรัพย์ ที่จำนำได้ เป็น
2.1)เรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระว่างตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
2.2)แพ

www.money loan.com
2.3)สัตว์ยานพาหนะ
2.4)สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งข้อบังคับได้กฎเกณฑ์ให้สมัครสมาชิกจำนองได้อย่างเช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ฯลฯหลักเกณฑ์ใน การจำนอง
1.ผู้จำนองจะต้องเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่จะจำนอง

2.คำสัญญาจำนำ ต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็นำไปลงบัญชีต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ ไม่งั้นกติกาจำนองจะเป็นโมฆะ

ไม่เป็นผลผูกพันแก่คู่สัญญาอะไร สำหรับเพื่อการกู้เงินนั้นมีอยู่เสมอ ที่ผู้กู้ได้นำเอาโฉนดที่ดินของตัวเองไปมอบให้แก่ผู้ให้กู้รักษาไว้เฉยๆเพื่อเป็นประกันสำหรับเพื่อการใช้หนี้ใช้สิน โดยไม่มีกระบวนการทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปลงบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐ ในกรณีนี้ไม่ใช่การจำนำ ผู้ให้กู้หาไม่ได้มีสิทธิอะไรก็แล้วแต่ในที่ดินตามโฉนดแต่อย่างใด

ได้แค่เพียงกระดาษโฉนดไว้ในถือครองแค่นั้น ด้วยเหตุนี้ ถ้าผู้ให้กู้ปรารถนาที่จะให้เป็นการจำนำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต้องทำเป็นหนังสือและนำไปลงทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่
3.จำต้องไปลงบัญชีต่อพนักงานข้าราชการที่มีอำนาจรับลงบัญชีจำนำโดยชอบด้วยกฎหมาย พูดอีกนัยหนึ่ง

3.1)ที่ดินที่มีโฉนดจำต้องนำไปขึ้นบัญชีที่กรมที่ดิน หรือที่ทำการที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา) หรือที่ทำงานที่ดินจังหวัด หรือที่ทำการที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดินนั้นจำเป็นต้องอยู่ในเขตอำนาจ
3.2)ที่ดินที่ไม่มีโฉนด www.money loan.com ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan ดีไหม

เช่นที่ดิน นางสาว 3 จำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ
3.3)การจำนองเฉพาะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมที่ดินจะต้องไปลงทะเบียนจำนำที่อำเภอ
3.4)การจำนองสัตว์ยานพาหนะ หรือแพ จะต้องไปลงบัญชีที่อำเภอ
3.5)การจำนำเรือจำเป็นต้องไปจดทะเบียนจำนองที่กรมเจ้าท่า

3.6)การเขียนทะเบียนเครื่องจักรจำเป็นต้องไปลงทะเบียนที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลของข้อตกลงจำนอง
1.ผู้รับจำนำมีสิทธิได้รับจ่ายและชำระหนี้จากสินทรัพย์ที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ โดยไม่ต้องไตร่ตรองว่ากรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ก็ตามยกตัวอย่างเช่น นาย A ได้กู้ยืมเงินจากนาย B เป็นเงิน 1 แสนบาท โดยนาย A นำที่ดินของตัวเองไปจดทะเบียนจำนำไว้กับนาย B แล้วหลังจากนั้นก็ต่อมานาย A ได้กู้ยืมจากนาย C อีก 1 แสนบาท

โดยไม่ได้มีการนำที่ดินไปขึ้นทะเบียนจำนองอะไร

ขายฝากบ้านที่ดิน ดังต่อไปนี้ นาย B มีสิทธิที่จะได้รับใช้หนี้จากที่ดินดังกล่าวข้างต้นได้ก่อน นาย C และจากนั้นก็ถึงนาย A จะได้โอนกรรมสิทธิที่ดินแปลงนั้นไปให้บุคคลภายนอกและตามนาย A อาจมีสิทธิที่กำลังจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ก่อนเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนจำนองในที่ดินแปลงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

2.นอกจากนั้นผู้รับจำนำยังมีสิทธิที่จะเรียกเอาเงินที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิของตนเองได้ถ้าเข้าความจำกัดดังต่อไปนี้
2.1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี
2.2) ผู้จำนองมิได้แสดงให้ www.money loan.com ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan ดีไหม เป็นที่น่าพออกพอใจแก่ศาลว่าราคาสินทรัพย์นั้นท่วมจำนวนเงินอันติดเงิน

2.3) ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุขอบสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือเงินทองอันเดียวกันนี้เองดังเช่น นาย A ได้กระทำการกู้เงินจากนาย B เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาทโดยนาย A ได้นำที่ดินราคา 1 แสนบาทซึ่งแพงพอๆกับเงินกู้ยืมไปจดทะเบียนจำนำไว้เป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้ของตัวเอง

โดยตกลงค่าดอกในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ถัดมาอีก 10 ปี นาย A ผิดนัดไม่เคยชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่นาย B เลย ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อรวมยอดหนี้สินคือเงินต้น 1 แสนบาท กับดอกอีก 3 หมื่นบาทแล้วจะเป็นเงิน 1 แสน 3 หมื่นบาท นาย B มีสิทธิฟ้องนาย A ต่อศาลขอให้ศาลสั่งให้นาย A โอนบาปสิทธิในที่ดินดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วให้มาเป็นของนาย B ได้เลย

โดยไม่ต้องมีการขายทอดตลาดที่ดินดังที่กล่าวมาแล้วแต่อย่างใด

3.หากว่าเอาเงินซึ่งจำนองออกขายตลาดชำระหนี้ได้เงินปริมาณทั้งหมดน้อยกว่าจำนวนเงินที่ติดกันอยู่ หรือ ถ้าเอาเงินทองซึ่งจำนองหลุดเป็นของผู้รับจำนำและจากนั้นก็ราคาสินทรัพย์นั้นแพงต่ำลงยิ่งกว่าจำนวนเงินที่ชิดกันอยู่ ทั้งสองกรณีนี้ เงินยังขาดปริมาณอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบปริมาณในเงินที่ยังขาดอยู่นั้นได้แก่

นาย A ได้นำที่ดินไปจำนองนาย B เป็นเงิน 1 แสนบาทต่อมาเมื่อเจ้าหนี้บังคับจำนองเอาที่ดินออกขายขายทอดตลาดได้เงินเพียงแต่ 5 หมื่นบาท ดังนี้นาย B จะไปบังคับให้นาย A ทดแทนเงินปริมาณที่ยังขาดอยู่อีก 5 หมื่นบาทมิได้ยกเว้นแต่ถ้าหากว่าในคำมั่นสัญญาจำนองได้ตกลงกันไว้ว่า ในเรื่องที่มีการบังคับจำนำแล้วได้เงินไม่เพียงพอจ่ายยอดหนี้

เงินที่ยังขาดปริมาณนี้ลูกหนี้ยังคงจำเป็นต้องยอมสารภาพใช้ให้แก่ผู้รับจำนอง www.money loan.com ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan ดีไหม จนกระทั่งครบถ้วนข้อตกลงแบบนี้มีผลบังคับได้ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ส่วนที่ยังขาดปริมาณอยู่ดังที่กล่าวถึงแล้วได้อีกจนกระทั่งครบถ้วนสมบูรณ์เป็นต้นว่า

นาย A ได้นำที่ดินไปจำนำนาย B เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท โดยตกลงกันว่าหากนาย B บังคับจำนำแล้วได้เงินไม่ครบ 1 แสนบาท นาย A ยอมชดใช้เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่นั้นคืนให้แก่ผู้รับจำนำจนกระทั่งครบบริบรูณ์ ถัดมานาย B บังคับจำนำนำที่ดินออกขายทอดตลาดได้เงินเพียงแค่ 5 หมื่นบาท เงินที่ยังขาดอีก 5 หมื่นบาทนั้น นาย B มีสิทธิบังคับให้นาย A ชำระคืนให้แก่ตนจนถึงครบสมบูรณ์ได้

4.ในเรื่องที่มีการบังคับจำนอง เมื่อนำที่ดินออกขายขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าไรแล้วก็ให้นำเงินดังที่กล่าวผ่านมาแล้วชำระหนี้คืนให้แก่ผู้รับจำนำ ถ้าหากมีเงินเหลืออยู่เท่าไรก็ให้มอบคืนให้แก่ผู้จำนองผู้รับจำนองจะเก็บไว้เสียเองมิได้ดังเช่น นาย A ได้จำนองที่ดินไว้กับนาย B เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ถัดมาเมื่อนาย B

บังคับจำนองได้เงินจากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว

เป็นเงิน 2 แสนบาท นาย B ก็หักเงินที่เป็นหนี้ตนอยู่ 1 แสนบาท ส่วนเงินที่ยังเหลืออยู่อีก 1 แสนบาท นาย B จำต้องนำไปคืนนาย Aเงินต้นดอกค่าเสียหายสำหรับในการไม่ชำระหนี้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าทนายความค่าธรรมเนียมสำหรับเพื่อการบังคับจำนำหนทางบังคับจำนำผู้รับจำนำต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้จ่ายและชำระหนี้ภายในช่วงเวลาอันเหมาะสม

ซึ่งธรรมดาจะใช้เวลาโดยประมาณ 30 วัน หากว่าลูกหนี้ไม่จ่ายและชำระหนี้คืนด้านในกำหนดเวลาดังที่กล่าวถึงแล้วแล้ว ผู้รับจำนองจะใช้สิทธิบังคับจำนอง ถ้าหากถึงกำหนดนัดแนะแล้วลูกหนี้ไม่นำเงินมาจ่าย ผู้รับจำนำจำต้องฟ้องผู้จำนองต่อศาล เพื่อลูกหนี้กระทำจ่ายหนี้ ถ้าหากไม่จ่ายและชำระหนี้ ก็ขอให้ศาลสั่งให้นำเอาสมบัติพัสถานที่จำนองนั้น

ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan ดีไหม ของตนเองหรือขอให้ศาลสั่งให้สินทรัพย์ที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิของตนเองหากเข้าข้อแม้ที่ข้อปฏิบัติกำหนดไว้จะมองเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์บังคับไว้โดยเด็ดขาดว่าการบังคับจำนองจำเป็นจะต้องฟ้องศาลต่อศาลเสมอจะนำเอาที่ดินออกขายทอดตลาดเองไม่ได้

และก็ต้องมีการออกจดหมายทวงหนี้ไปถึงลูกหนี้ก่อนเสมอจะฟ้องโดยไม่มีการแจ้งทวงหนี้ก่อนมิได้การบังคับจำนองนี้จะไม่พิเคราะห์เลยว่าตอนที่มีการบังคับจำนองนั้น ทรัพย์สินที่จำเลยอยู่ในความถือครองของคนไหน

หรือลูกหนี้ได้โอนบาปสิทธิไปยังผู้อื่นกี่ทอดและจากนั้นก็ตามสิทธิจำนำย่อมติดตามตัวเงินทองที่จำนำไปด้วยเสมอ แม้ว่าจะเป็นการโอนทางมรดกก็ตามสิทธิจำนำก็ติดตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่น นาย A ได้จำนำที่ดินแปลงหนึ่งไว้กับนาย B เป็นเงิน 5 แสนบาท ต่อมานาย A ได้เสียชีวิตลงโดยชูมรดกที่ดินดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปให้นาย D ลูกชายของตนเอง

การถึงแก่กรรมของนาย A มิได้ทำให้สิทธิของการเป็นเจ้าหนี้ของนาย B หมดไป นาย B มีสิทธิบังคับจำนำที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นได้แม้ว่าจะเป็นชื่อของนาย D และตามหนี้สินที่เกินกำหนดความไปแล้วจะทำให้เป็นผลเสียถึงการจำนองหรือไม่แม้ว่าหนี้สินที่เป็นประกันนั้นจะเกินอายุความและก็ตามผู้รับจำนองก็ยังมีสิทธิที่จะบังคับจำนำเอาทรัพย์สินที่จำนำได้

ด้วยเหตุดังกล่าว ก็เลยไม่เป็นผลกระทบถึงสิทธิของ

ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan ดีไหม ผู้รับจำนำในเงินที่จำนองแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะบังคับดอกเบี้ยที่ติดในการจำนำเกินกว่า 5 ปีมิได้อย่างเช่น นาย A ได้นำที่ดินไปจำนำไว้กับนาย B เป็นเงิน 5 แสนบาทระบุใช้คืนในวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2520 เมื่อถึงเวลาจ่ายแล้ว นาย B ก็ไม่ได้ติดตามทวงหนี้จากนาย A เลยจนกระทั่งวันที่ 1 มิถานายน 2537

จึงได้บังคับจำนำซึ่งหนี้สินเงินกู้ยืมนั้นจำต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับแต่ว่าวันที่ถึงเวลาซึ่งกรณีหนี้สินเงินกู้ยืมเกินอายุความไปเป็นระยะเวลานานแล้วนาย A จะต่อสู้ว่าหนี้สินเงินกู้ยืมได้เกินอายุความไปแล้วด้วยเหตุนี้ตนเองก็เลยไม่ต้องยอมสารภาพตามสัญญาจำนำเรื่องนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับผม ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan

ดีไหมด้วยเหตุว่าแม้หนี้เงินกู้ยืมจะเกินกำหนดความก็ตามแต่สิทธิจำนำยังอยู่ไม่ได้หมดไปตามอายุความนะครับ เพราะฉะนั้นนาย B ก็เลยมีสิทธิบังคับจำนองที่ดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้ แม้กระนั้นนาย B จะบังคับในส่วนดอกที่เป็นหนี้เกินกว่า 5 ปีมิได้ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจำนำเป็นประกันการจ่ายชำระหนี้อย่างแท้จริง

โดยเหตุนั้นหากแม้เจ้าหนี้คาดหมายที่จะได้รับใช้หนี้คืนแล้ว เจ้าหนี้จึงต้องควรให้ลูกหนี้นำเงินทองมาจำนองเป็นประกันการใช้หนี้ด้วยการจ่ายและชำระหนี้จำนองการชำระหนี้จำนำทั้งหมดทั้งปวงหรือแค่นิดหน่อยการหยุดยั้งหนี้สินจำนำไม่ว่าในกรณีอะไรก็แล้วแต่การเคลื่อนที่แก้ไขปรับปรุงกติกาสำหรับเพื่อการจำนองก

ข้อบังคับบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการเท่านั้น www.money loan.com ค่าธรรมเนียมขายฝาก กรมที่ดิน money loan ดีไหม ไม่เช่นนั้นแล้วจะเอาขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกมิได้ตัวอย่างเช่น นาย A ได้จำนำที่ดินของตนเองไว้กับนาย B ต่อมานาย B

กลับสู่หน้าหลัก